Oferta pracy w JCC Kraków

OFERTA PRACY:

Stanowisko: Dyrektor żłobka/Opiekun

Miejsce pracy: JCC Krakow, Miodowa 24

JCC Krakow (Centrum Społeczności Żydowskiej) to instytucja, która prowadzi programy społeczne i edukacyjne dla społeczności żydowskiej Krakowa. Żłobek i przedszkole JCC stanowią rozwinięcie dotychczasowej działalności JCC z myślą o opiece nad dziećmi w wieku 1-3 i 3-6. Placówka organizowana jest od podstaw i przeznaczona będzie dla 20-25 dzieci. Planowane otwarcie na początku 2017 roku. Do tego czasu dyrektor będzie prowadził procedurę założenia placówki i wspierał w tym zakresie przedstawiciela organu prowadzącego. Funkcja dyrektora będzie połączona z pełnieniem funkcji nauczyciela/opiekuna.

1. Wymagania podstawowe:

– Wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi (preferowane wykształcenie pedagogiczne)

– Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

– Osoba, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,

– Osoba, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została zawieszona oraz ograniczona,

– Daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi.

2. Wymagania dodatkowe :

– Znajomość aktów prawnych, dotyczących opieki nad dziećmi, przepisów prawa pracy, przepisów bhp i ppoż,

– Umiejętność kierowania pracą zespołu i szybkiego podejmowania decyzji,

– Zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, systematyczność, kreatywność,

– Znajomość i poszanowanie kultury i wartości żydowskich

– Odporność na stres, umiejętność łagodzenia konfliktów,

– Dobra organizacja czasu pracy,

– Umiejętność analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków,

– Zaawansowana znajomość j. angielskiego

3. Zakres obowiązków:

· Organizowanie i stały nadzór prawidłowego funkcjonowania żłobka oraz kierowanie jego działalnością,

· Ustalenie merytorycznego programu i nadzorowanie jego realizacji

· Zapewnienie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej, edukacyjnej, opiekuńczo-wychowawczej oraz stworzenie warunków do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego (elastyczny czas pracy 7.30 – 17.30)

· Zatrudnienie wykwalifikowanego personelu przy konsultacji z Dyrekcją JCC Krakow,

· Organizacja i nadzór nad bezpiecznymi i higienicznymi warunkami nad dziećmi oraz pracy dla podległego personelu,

· Prowadzenie procesu rekrutacji i związanej z tym dokumentacji,

· Należyte planowanie, organizowanie pracy placówki, i usprawnianie jej organizacji,

· Opracowywanie rocznych planów finansowych oraz nadzór nad wykonaniem zatwierdzonego planu i budżetu,

· Racjonalne i zgodne z przepisami gospodarowanie środkami finansowymi,

· Wykonywanie czynności związanych ze stosunkami pracy podległego personelu,

· Współdziałanie z organem prowadzącym oraz innymi jednostkami organizacyjnymi i instytucyjnymi,

· Ustalenie regulaminów wewnętrznych oraz zakresów czynności podległych pracowników,

·Zawieranie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci,

·Pobieranie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka,

· Prowadzenie współpracy z rodzicami,

· Rozpatrywanie skarg, wniosków, zażaleń od rodziców/opiekunów prawnych,

4. Wynagrodzenie:

– umowa o pracę na pełny etat, atrakcyjne wynagrodzenie wraz z premiami okresowymi

CV w języku angielskim wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres office@jcckrakow.org