Polityka Prywatności

Polityka prywatności w serwisie Jewish.pl

Postanowienia ogólne

Dokładamy wszelkich starań do zabezpieczenia danych użytkowników.

§ 1

Dane osobowe użytkowników portalu

Gromadzenie danych osobowych

Dane osobowe użytkowników przetwarzane są z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.).

Użytkownikowi, który udostępnił swoje dane osobowe, przysługuje prawo wglądu do dotyczących jego danych osobowych oraz prawo do ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia. Dane zgromadzone automatycznie nie mogą być zmodyfikowane ani też usunięte.

Przetwarzanie danych osobowych

Jako administrator danych osobowych zebranych poprzez działanie portalu portal jest uprawniony na mocy art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych do powierzenia tych danych, w drodze umowy, innym podmiotom.

Dane osobowe użytkowników portalu mogą być przetwarzane, za ich zgodą, w prawnie usprawiedliwionych celach portalu, w tym w celu wysyłania materiałów promocyjno-informacyjnych, oferowania produktów, badania rynku i opinii publicznej.

Wykorzystujemy dane osobowe:

aby nawiązać i ukształtować treści umów zawieranych przez portal, dokonywać w nich zmian i móc je rozwiązać;

aby zapewnić, że treści na naszych stronach www są prezentowane w optymalny sposób.

Osadzone treści z innych stron internetowych

Artykuły na tej stronie mogą zawierać treści osadzone (np. filmy, zdjęcia, artykuły itp.). Treści osadzone z innych witryn zachowują się w taki sam sposób, jakby odwiedzający odwiedził drugą stronę.

Witryny te mogą zbierać dane o Tobie, wykorzystywać pliki cookie, osadzać dodatkowe śledzenie stron trzecich i monitorować interakcję z zawartością osadzoną, w tym śledzić interakcję z zawartością osadzoną, jeśli masz konto i jesteś zalogowany na tej stronie.

Przekazywanie informacji o użytkownikach portalu

Portal nie przekazuje i nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie użycza) danych osobowych użytkownika innym osobom lub instytucjom bez zgody użytkownika.

Przetwarzane dane osobowe użytkownika mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

Dane osobowe są przechowywane do chwili, gdy zrealizujemy cel, w jakim zostały zebrane, upłynie okres przechowywania dokumentów nałożony przepisami prawa, zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych, złożony wniosek o wstrzymanie przetwarzania, przeniesienie danych lub usunięcie danych. Zastrzegamy sobie prawo do przechowywania części zgromadzonych danych w postaci adresu e-mail lub numeru telefonu, po zakończeniu ich przetwarzania, w celu uniemożliwienia dalszego przetwarzania danych.

Nie sprzedajemy danych osobowych w celach komercyjnych. Możemy natomiast przekazywać dane innym instytucjom i firmom w celu wykonania umów, przepisów prawa lub zadań statutowych. W szczególności dotyczy to: przewoźników, firm kurierskich, pocztowych, logistycznych, usług mailingowych (newslettery itp.), obsługi finansowo-kadrowej, obsługi i utrzymania systemów IT i baz danych. Wszystkie podmioty, którym przekazujemy dane spełniają wymogi bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, co są zobowiązane potwierdzić na żądanie Administratora.

Przetwarzamy dane na podstawie:

zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą;

konieczności wykonania zawartych umów;

wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa;

zapewnienia ochrony żywotnych interesów osoby, której dotyczą dane.

§ 2

Polityka w zakresie plików „cookies”

Stosowanie „cookies”

Portal stosuje mechanizm tzw. cookies. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach, a stosowany jest jedynie w celu dostarczania danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich ze stron internetowych portalu.

Wyłączenie mechanizmu cookies przez użytkownika

Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu w jego komputerze plików cookies i w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania plików cookies, co nie spowoduje żadnych utrudnień w korzystaniu z portalu.

Wyłączenie odpowiedzialności w zakresie mechanizmu cookies

Portal nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie mechanizmu cookies na innych niż strony portalu stronach internetowych dostępnych dla użytkowników za pośrednictwem linków umieszczonych na stronach portalu.

§ 3

Zmiany w polityce prywatności

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronach internetowych portalu.

§ 4

Kontakt

Każda osoba, której dotyczą dane, ma prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych, usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przeniesienia swoich danych, wycofania zgody na przetwarzanie danych o ile nie uniemożliwi to wykonania zadań, do których zobowiązują nas przepisy prawa.

Aby skorzystać z przysługujących praw, osoba, której dotyczą dane powinna skontaktować się z portalem.

Każda osoba, której dotyczą dane, ma także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownicy mogą zgłaszać poprzez e-mail: kontakt(at)jewish.pl.