Rząd likwiduje radę walczącą z nietolerancją

fot. Krzysztof Białoskórski/sejm.gov.pl

Polski rząd zdecydował o likwidacji Rady do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji. Poniżej pełna treść zarządzenia Prezes Rady Ministrów w tej sprawie.

ZARZĄDZENIE NR 53 PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zniesienia Rady do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. Znosi się Radę do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji, zwaną dalej „Radą”.

§ 2. 1. Przewodniczący Rady odwołuje Radę Konsultacyjną w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia zarządzenia.

2. Przewodniczący Rady przedstawia Radzie Ministrów sprawozdanie końcowe z realizacji zadań Rady w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia zarządzenia.

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie Rady do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji (M.P. poz. 79).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2016 r., z wyjątkiem § 2, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło

Rada została powołana w 2011. Do jej zadań należało zapewnienie koordynacji działań organów administracji rządowej oraz ich współdziałania z organami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami w zakresie przeciwdziałania i zwalczania dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji; monitorowanie i analizowanie obszarów występowania zjawisk dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji w życiu publicznym; rekomendowanie tematów analiz lub ekspertyz niezbędnych do realizacji zadań Rady; prowadzenie działań promocyjnych w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji.