Gminy żydowskie rozczarowane brakiem dotacji MSWiA

Przewodniczący Związku Gmin Żydowskich w RP wyraził rozczarowanie faktem nieprzyznania dotacji przez MSWiA na rok 2017. Zapewnia jednocześnie, że ZGWŻ dopełnił wszelkich formalności “pomimo licznych niedociągnięć i awarii technicznych po stronie Ministerstwa”.

Poniżej publikujemy pełne oświadczenie ZGWŻ oraz GWŻ w Warszawie.

Oświadczenie ZGWŻ

Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej jest zasmucony i rozczarowany decyzją o nie przyznaniu dotacji na wydawany od 1989 roku Almanach. Jest to jedyna publikacja Związku Gmin wydawana nieprzerwanie od 27 lat i przeznaczona dla całej społeczności Gmin Żydowskich w Polsce. Szczególnie dla starszych członków naszej społeczności Almanach jest ważnym źródłem wiedzy o żydowskim życiu i użytecznym kalendarzem, w którym publikowane są daty świąt i godziny zapalania świec szabatowych.

Chcielibyśmy w tym miejscu zaznaczyć, że jako Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich dopełniliśmy wszelkich stosownych formalności związanych z procedurą przyznawania dotacji pomimo licznych niedociągnięć i awarii technicznych po stronie Ministerstwa. Jesteśmy też oburzeni faktem, że o nieprzyznaniu dotacji dowiedzieliśmy się z mediów, a nie bezpośrednio od polskich władz. W związku z tym zwrócimy się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o wyjaśnienie powodów odmownej decyzji.

Lesław Piszewski
Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej

Oświadczenie GWŻ w Warszawie

Wiele inicjatyw kluczowych dla funkcjonowania mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce nie znalazło uznania wśród urzędników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ogłoszonym właśnie podziale środków finansowych na ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości. Łączna kwota dofinansowania została znacząco zmniejszona w porównaniu z latami ubiegłymi, a podział środków budzi rozczarowanie wśród przedstawicieli mniejszości naszego kraju.

Cięcia wydatków Ministerstwa dotknęły również Gminę Wyznaniową Żydowską w Warszawie. Dofinansowania nie uzyskał „Kolbojnik” – ukazujący się cztery razy do roku Biuletyn Gminy. Dotacja umożliwiała druk i rozsyłkę pocztową czasopisma. Ubolewamy, że o braku dotacji dowiadujemy się ze stron internetowych – dotychczas nie wpłynęła odmowa Ministerstwa, nie znamy więc treści uzasadnienia. Decyzja urzędników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nie zachwieje działalnością Gminy. Niezależnie od braku dofinansowania Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie będzie kontynuować dotychczasową działalność wydawniczą, aby zapewnić możliwie najlepszą komunikację z członkami społeczności.

Anna Chipczyńska
Przewodnicząca Zarządu
Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie