Utrzymujący się antysemityzm utrapieniem UE

http://fra.europa.eu

Antysemicka mowa nienawiści, prześladowania i strach przed odkryciem żydowskiej tożsamości – to tylko niektóre z realiów życia osób pochodzenia żydowskiego w dzisiejszej UE. Problem wydaje się pogłębiać, na co wskazuje największa tego rodzaju na świecie, powtórzona ankieta przeprowadzona wśród Żydów przez Agencję Praw Podstawowych UE.

„Kilkadziesiąt lat po Holokauście UE w dalszym ciągu zmaga się z zatrważającym i stale wzrastającym poziomem antysemityzmu”, zauważa dyrektor FRA Michael O’Flaherty. „Państwa członkowskie muszą pochylić się nad tym problemem i zintensyfikować wysiłki w celu zapobiegania antysemityzmowi i zwalczania go. Naród żydowski ma prawo do swobodnego życia, bez nienawiści i bez obaw o własne bezpieczeństwo”.

W sprawozdaniu FRA „Doświadczenia i postrzeganie antysemityzmu – Drugie badanie dotyczące dyskryminacji i przestępstw na tle nienawiści wobec Żydów w UE” zostały przedstawione wyniki ankiety.

Wskazują one na rosnący poziom antysemityzmu – około 90% respondentów uważa, że poziom antysemityzmu w ich kraju wzrasta. Około 90% ankietowanych twierdzi również, że problem jest szczególnie widoczny w internecie, natomiast około 70% jako powszechne źródła antysemityzmu podaje przestrzeń publiczną, media i politykę.

Prawie 30% respondentów przyznaje, że padło ofiarą nękania, przy czym najbardziej dotknięte problemem były osoby, których można było zidentyfikować jako Żydów na podstawie ich wyglądu.

Antysemityzm wydaje się być tak głęboko zakorzeniony w społeczeństwie, że regularne prześladowanie stało się dla ankietowanych częścią codzienności. Prawie 80% respondentów nie zgłasza poważnych incydentów policji ani żadnemu innemu organowi. Często dzieje się tak dlatego, że uważają, że ich zgłoszenie niczego nie zmieni. Ponad jedna trzecia respondentów unika udziału w wydarzeniach żydowskich lub odwiedzania miejsc żydowskich, ponieważ obawia się o swoje bezpieczeństwo i czuje się niepewnie. Taki sam odsetek respondentów rozważał emigrację.

Wyniki wskazują na potrzebę podjęcia przez państwa członkowskie natychmiastowych działań. Działania te wymagają ścisłej współpracy z szerokim gronem zainteresowanych stron, w szczególności ze społecznościami żydowskimi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, w celu wprowadzenia skuteczniejszych środków zapobiegania antysemityzmowi i zwalczania go. Obejmuje to m.in. wzmocnienie działań edukacyjnych i uświadamiających na temat Holokaustu, zapewnienie bezpieczeństwa społecznościom oraz ochrona miejsc żydowskich, a także regularne monitorowanie przestępstw motywowanych nienawiścią wobec Żydów.

Regularne przeprowadzanie ankiet na temat wiktymizacji pomogłyby z kolei ocenić skuteczność prawa i polityki.

Ponadto wszystkie państwa członkowskie powinny dokonać pełnej i prawidłowej transpozycji przepisów UE dotyczących ochrony ofiar i zwalczania rasizmu do prawa krajowego. Pomogłoby to zapewnić ofiarom potrzebne wsparcie oraz doprowadziłoby do tego, że sprawcy byliby ukarani skutecznymi, proporcjonalnymi i odstraszającymi sankcjami karnymi. To z kolei zachęciłoby ofiary i świadków do zabierania głosu i zgłaszania incydentów organom ścigania.

Wyniki ankiety obejmują 12 państw członkowskich, w których żyje ponad 96% szacowanej populacji żydowskiej w UE. Od maja do czerwca 2018 r. w badaniu internetowym wzięło udział ponad 16 000 osób pochodzenia żydowskiego w wieku od 16 lat wzwyż. Badanie opierało się na wynikach pierwszego badania i opiniach FRA opublikowanych w 2013 roku.

Więcej informacji można znaleźć na stronie z wynikami oraz na stronie z pytaniami i odpowiedziami na temat metodologii, a także pod adresem: media@fra.europa.eu / tel.: +43 1 580 30 642

Newsletter

Wpisz poniżej swój e-mail, a nie przegapisz najważniejszych artykułów!