Na Forum w Malmö nie powinno być miejsca dla ministra Glińskiego

Poniżej drukujemy tekst, który ukazał się 14 października w największej szwedzkiej gazecie Dagens Nyheter. List ten jest reakcją na wystąpienie ministra kultury Piotra Glińskiego na Międzynarodowym Forum Pamięci o Holokauście i Zwalczaniu Antysemityzmu w Malmö. Jak podają polskie media, ministerstwo kultury próbowało odpowiedzieć na poniższy tekst swoją polemiką, ale szwedzka gazeta odmówiła druku. Ambasadorka RP w Szwecji, Joanna Hofman, nazwała nasz list “szkalującym artykułem”, z czym nie możemy się zgodzić. Zawiera on wyłącznie prawdziwe, chociaż smutne, informacje o polskiej polityce historycznej. Co gorsza, każdego dnia przekonujemy się jak bardzo są one aktualne.

Dla precyzji zamieszczamy też tekst angielskiego oryginału listu, który przesłaliśmy do redakcji Dagens Nyheter.

Z wielkim niepokojem dowiedzieliśmy się o udziale wicepremiera i ministra kultury Piotra Glińskiego w Międzynarodowym Forum Pamięci o Holokauście i Zwalczaniu Antysemityzmu w Malmö.

Podczas sprawowania urzędu minister Gliński odegrał kluczową rolę w udzielaniu masowego wsparcia finansowego ze strony państwa organizacjom ekstremistycznym, nacjonalistycznym i prawicowym. Na początku tego roku organizacje te otrzymały wysokie fundusze, które umożliwiły im tworzenie, organizowanie i rozwijanie prawicowych oddziałów zwanych Strażą Narodową. Właśnie dziś [13 października] media podały, że polskie władze prawdopodobnie przeznaczą dodatkowe 4 000 000 zł (blisko 1 mln euro) na dalsze wspieranie tych organizacji.

Nie można udawać, że walczy się z antysemityzmem, a jednocześnie finansować ekstremistów głęboko zaangażowanych w kampanie antyżydowskie. Co więcej, polski nacjonalistyczny rząd, którego pan Gliński jest ważnym członkiem, stał na czele paskudnej kampanii wypaczenia Holocaustu. Wydarzenia, których kulminacją było uchwalenie niesławnej polskiej ustawy o Holokauście z 2018 r., grożącej więzieniem niezależnym badaczom i edukatorom, były wyraźnym przypomnieniem o siłach negacji i uprzedzenia, uwolnionych przez polskie władze.

Polska jest teraz krajem, w którym mity o własnej narodowej niewinności zastąpiły historię opartą na dowodach, a badacze Holokaustu odczuwają efekt mrożący sądowych i pozasądowych środków stosowanych wobec osób oskarżonych o rzekome “oczernianie dobrego imienia narodu polskiego”. To co najmniej ironiczne, że ktoś taki jak pan Gliński gości dziś w Szwecji na forum poświęconym walce z antysemityzmem i zachowaniu pamięci o Zagładzie.

Smutny jest dla nas dzień, w którym przedstawiciel nacjonalistycznych i autorytarnych władz przesiąkniętych ideologią wypaczenia Holokaustu uczestniczy w takim spotkaniu w kraju okrzykniętym jednym z najbardziej tolerancyjnych i otwartych społeczeństw europejskich. Dyplomacja ma oczywiście swoje rytuały, a polityka sprawia, że ma się nietypowych przyjaciół – ale są chwile, kiedy czysto moralny wymiar sprawy powinien mieć pierwszeństwo nad polityczną korzyścią. Cienie żydowskich uchodźców tak hojnie przyjmowanych przez Szwecję w czasie wojny i po niej, a także wielka ofiara Raula Wallenberga, powinny być surowym przypomnieniem, że polski polityk nie ma miejsca na tym szczególnym zgromadzeniu.

Jan Grabowski, F.R.S.C., profesor historii, University of Ottawa
Katarzyna Markusz, dziennikarka, redaktorka Jewish.pl

It with great concern that we have learned about Piotr Gliński’s, the Polish deputy Prime Minister and minister of Culture, participation in the Malmö International Forum on Holocaust Remembrance and Combating Antisemitism. During his time in office, Minister Gliński was instrumental in providing massive financial support of the state to extremist, nationalistic and right-wing organizations. Earlier this year, these organizations received important funds which allowed them to establish, organize and expand right-wing militia known as the National Guard. Just today, the media reported that the Polish authorities are likely to commit additional 4,000,000 zlotys (close to 1 million euros) to further increase their funding. One cannot pretend to combat antisemitism and, at the same time, fund extremists deeply involved in anti-Jewish campaigns. Furthermore, the Polish nationalistic government, of which Mr. Gliński is a prominent member, has been in the forefront of an ugly campaign of Holocaust distortion. The events which culminated in the passage of the notorious Polish Holocaust Law of 2018 which called for prison terms for independent researchers and educators, were a stark reminder of forces of denial and prejudice released by the Polish authorities. Poland is now a country where the myths of own national innocence have replaced evidence-based history and where students of the Holocaust feel the freezing effect of judicial and extra-judicial measures deployed against people accused of the alleged “slandering the good name of the Polish nation”. It is ironic, to say the least, that someone like Mr. Gliński’s is today hosted in Sweden, at a forum devoted to fighting antisemitism and to preserving the memory of the Shoah.

It is a sad day for us to see a representative of a nationalistic and authoritarian regime steeped in Holocaust distortion, attending such a meeting in the country hailed as one of the most tolerant and open European societies. Of course, diplomacy has its rituals, and politics makes strange bedfellows – but there are moments when the sheer moral dimension of the cause should trump political expediency. The shadows of Jewish refugees so generously taken in by Sweden during and after the war, and the ultimate sacrifice of Raul Wallenberg, should be a stern reminder that the Polish envoy has no place at this particular gathering.

Jan Grabowski, F.R.S.C., Professor of History, University of Ottawa
Katarzyna Markusz, Journalist, editor of Jewish.pl

Newsletter

Wpisz poniżej swój e-mail, a nie przegapisz najważniejszych artykułów!

About the Author

Katarzyna Markusz
Dziennikarka zajmująca się historią i kulturą polskich Żydów. Redaktor naczelna Jewish.pl.